Innkalling til årsmøte

Linn Pettersen Uncategorized

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø Turnforening.
Årsmøtet avholdes den 28 Mars klokken 18.00 på konferanserommene i Tromsø Turnhall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes senest innen 10 Mars til dagligleder@tromsoturn.no. Merk e-posten med «sak til årsmøtet».
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider www.tromsoturn.no

Saksliste:

Saksliste til årsmøtet.
Det er sak innmeldt fra lovkomiteen.

•Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
•Sak 2: Godkjenne innkallingen
•Sak 3: Godkjenne saklisten
•Sak 4: Godkjenne forretningsorden
•Sak 5: Velge dirigent
•Sak 6: Velge referent
•Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
•Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
•Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap
•Sak 10: Behandle forslag og saker
•Sak 11: Fastsette medlemskontingent
•Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
•Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan Lovendring TTF_ATT (1)
Forslag til vedtak: vedlagt lovendring vedtas
•Sak 14: Foreta valg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Årsberetning 2018 Tromsø Turnforening (1)
FORELØPIG ÅRSREGNSKAP TTF 2018
Valgkomiteens innstilling 2019