For å være med i Tromsø Turnforening (TTF), enten som utøver eller som leder/styremedlem/trener o.l., så må man være medlem og ha betalt sin medlemskontingent.


MEDLEMSKONTINGENT

For å sitte i styre, underutvalg og komiteer samt være trener i TTF, må man være medlem og ha betalt sin medlemsavgift.

§ 2-5 i idrettsforbundets lover, regulerer valgbarhet, stemmerett og forslagsrett.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-5


På bakgrunn av dette, har TTF valgt å operere med 2 forskjellige medlemskontingenter, avhengig av om du er en utøvende gymnast eller en leder/trener. Begge kontingenter inngir de samme rettigheter.

Norges Gymnastikk- og turnforbund, krever inn kr. 200 for hvert medlem Turnforeningene har til dekning av bl.a. forsikring mm.


Medlemskontingent 2024 aktive; Kr. 475,- (hvorav kr. 200 går direkte til NGTF)

Medlemskontingent 2024 ledere/trenere; Kr. 300,- (hvorav kr. 200 går direkte til NGTF)


Begge medlemskontingentene innebærer at man er underlagt Tromsø Turnforeningens, Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Norges Idrettsforbunds vedtekter, lover og regler.


TRENINGSAVGIFTER

Trenings avgiftene i TTF er basert på hvor mange timer hver enkelt trener. Disse kan fås ved henvendelse til adm.


HUSK

Det som er viktig å huske på, er at en påmelding til et parti, er en skriftlig økonomisk forpliktelse gjort mellom utøver (foresatte) og TTF, som innebærer at det fakturerte beløpet innbetales innen fristen som er satt. Hvis det ikke betales innen fristen som er satt, så kan det få konsekvenser for deltagelse for utøveren. Ta kontakt med adm. hvis det skulle oppstå utfordringer som skulle tilsi at man kan bli forsinket med betalingen. Kommunikasjon er veldig viktig.