VARSLING

SEKSUELL TRAKKASERING, OVERGREP OG ANDRE KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Seksuell trakkasering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. 

I henhold til NIFs idrettspolitiske dokument (IPD) har norsk idrett nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Det betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 

Styret i NIF vedtok i september 2010 følgende retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling   som kan oppleves som krenkende. 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøvernes kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte. 

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. 

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet. 

NIF gir råd om tillegg til punkt 8 som også gjelder for NGTF: 

A. Trener skal som utgangspunkt ikke innlede kjærlighetsrelasjon eller seksuell relasjon med utøver(ere). 

B. Om det likevel skulle skje skal trener rapportere til sin overordnede (som vurderer om det skal få konsekvenser). 

C. Dersom utøver og trener opplever forholdet ulikt, er det treneren som må ta konsekvensen av dette. 

Ytterligere informasjon om temaet finner du på NIFs internettside. Der kan du også laste ned NIFs 
veileder i pdf-format. Den som gir god informasjon om hvordan man skal forholde seg 
dersom det oppstår eller oppdages slike forhold. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg godt kjent med innholdet i NIFs veileder. 

Tromsø Turnforening har utarbeidet egne varslingsrutiner med bakgrunn i NIFs veileder. Om man opplever noen form for kritikkverdige forhold i vår klubb kan du ta kontakt med administrasjonskonsulent John W. Olsen johnw@tromsoturn.no eller styreleder Anja Støback Bjørsvik styreleder@tromsoturn.no .
 
Mailen håndteres av administrasjonskonsulenten. Varselet vil da bli håndtert av en varslingsgruppe bestående av administrasjonskonsulenten og to personer utnevnt av styret i tillegg til en vara. 

Om varselet angår ett av medlemmene i varslingsgruppen, kan varselet sendes til styrets leder. 
 
Alle våre medlemmer eller personer som er knyttet til Tromsø Turnforening skal kunne varsle kritikkverdige forhold. 

Eksempler på hva kan det varsles om: 

  • Brudd på alminnelig lovgivning
  • Mobbing, trakassering og diskriminering
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • Rusmisbruk
  • Andre kritikkverdige forhold
  • Listen er ikke uttømmende. 

Hva bør et varsel inneholde? 

Et varsel bør inneholde ditt fulle navn, med mindre du velger å være anonym. Du bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Dette kan være hva du har sett, opplevd eller observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne også informasjon om tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem andre som eventuelt er kjent med forholdet det varsles om. 

Tromsø Turnforening plikter å håndtere alle varslinger som beskrevet: 

Varslingssaker skal behandles fortrolig 

Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken. 

Habilitet: 

Før varslingsgruppen undersøker varselet må det vurderes om gruppen er habil til å behandle varselet. Rettes varselet mot en i varslingsgruppen eller mot personer i nær tilknytning til en eller flere av de tre medlemmene, må vedkommende trekkes ut av gruppen og vara trer inn. 
En habil saksbehandling skal sikrer at tilliten til undersøkelsen og håndteringen av varselet er upartisk og uten interesser i saken. 

Reaksjonstid:  

Ved et innkommet varsel skal varsleren få en tilbakemelding om at varselet er lest i løpet av 48 timer. Ved evt ferietider anbefales det å kontakte administrasjonskonsulenten ved telefon for å gi beskjed at en varsling er sendt. Varsleren skal også få en tilbakemelding på foreningens saksgang i slike saker. 

Behandling av varselet:

Mottaks gruppen av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. Varsler skal gis mulighet til å legge fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å la seg bistå av en tillits person.

Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak skal den/de det blir varslet om, gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få muligheten til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til. 

I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet. 

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken få tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende. 

De som har behandlet varselet skal utarbeide en logg i alle saker som de mottar, hvor det fremgår om saken ble behandlet, hvordan den ble behandlet, hvem som deltok og resultatet av varslingen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte. 

Se også Norges Idrettsforbunds rutiner for varsling 

Les også NIFs veileder om håndtering av seksuell trakassering.