INFORMASJON OM

FORSKRING OG SKADEMELDING

Alle Tromsø Turnforenings medlemmer er forsikret gjennom medlemskontingenten. Hvilken forsikring hver har, avhenger av om gymnasten er under eller over 13 år, eller om det er en gymnast med betalt konkurranselisens. Trenere er forsikret gjennom trenerlisensen.

1. Ved skade på trening, skal hovedtrener informeres når hendelsen oppstår. Ved akutt behov tilkalles lege/legevakt.

2. Skaden skal videre meldes til Gjensidige (se link under), og til adm. konsulent via e-post post@tromsoturn.no 

3. Forsikringsvilkår og skademelding er tilgjengelig på Gjensidige sin nettside, https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

 

IDRETTSFORSIKRING FOR BARN UNDER 13 ÅR

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via idrettsforsikring for barn (gjelder all norsk idrett). Forsikringen er i Gjensidige – velg forbund Barneidrett.

 

IDRETTSFORSIKRING FOR UTØVERE OVER 13 ÅR

Fra og med det året du som medlem fyller 13 år og til og med det året du fyller 75 år er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring). Forsikringen er i Gjensidige – velg forbund Gym og turn.

 

KONKURRANSELISENS – UTVIDET FORSIKRIG

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranse lisens (utvidet forsikring for konkurranse utøvere) for å kunne delta.

 Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/grupper i NGTF. Den gjelder skader oppstått både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Konkurranse lisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang per år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen, det er derfor lurt å registrere tidlig på året.

I tillegg til å være en utvidet forsikring for konkurranse utøvere, dekker også konkurranse lisensordningen kostnader til dommer honorar. Videre er et eventuelt overskudd øremerket konkurranse aktivitet innen grenene våre.

Forsikringen er tilgjengelig fra det året gymnasten fyller 9 år. Forsikringen er i Gjensidige – velg forbund Gym og turn.

 

TRENERLISENS

Alle trenere, fra og med det året man fyller 15 år, som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trener lisensen i orden.

Trenere med trener lisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idretts vilkår, grunn forsikring og en utvidet forsikring. Forsikringen er i Gjensidige – velg forbund Gym og turn.

 

LEGEVAKT

116117