HVORDAN REGISTRERE POLITIATTEST

Når en ny trener, lagleder eller foreldrekontakt tiltrår i et verv må det umiddelbart søkes om politiattest.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- og /eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Idrettslagets trenerkoordinator er ansvarlig for å avkreve politiattester fra samtlige trenere, lagledere, foreldrekontakter samt reiseledere ved overnattingsturneringer, og ha oversikt over hvem som har fremvist denne for han/henne.

Prosedyre: 

Den som skal ha attest må møte opp på kontoret til adm og vise legitimasjon for å fylle ut et «bekreftelse på formål»-skjema. Dette skjemaet blir sendt i utfylt stand til politiattest søker for å laste opp ved digital søknad om politiattest. Vedkommende må legge denne bekreftelsen ved den elektronisk søknad om politiattest.

NB! Politiattestene skal kun fremvises, ikke oppbevares hos idrettslaget. 

Personer som ikke leverer politiattest eller som har anmerkning på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklings-hemming.

Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene. Epost: politiattest@idrettsforbundet.no. Tlf. 800 30 630
NB! Gyldig attest (intet å bemerke) må fremvises for idrettslaget seinest 1 mnd etter mottatt bekreftelse. Dersom gyldig politiattest ikke er fremvist innen denne fristen må den som er ansvarlig for innhenting ta kontakt for å fremskynde. Blir ikke gyldig attest fremvist seinest 2 uker etter purring vil vedkommende få skriftlig beskjed om å fratre vervet.


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle representanter er pålagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


E-POST TIL TRENERKOORDINATOR

trenerkoordinator@tromsoturn.no


01.   Tromsø Turnforening må fylle ut «Bekreftelse på formål med politiattest» for de personer som har verv i TTF. Denne signeres
        av oss, skannes og sendes til søker pr. e-post.

02.   Søker går inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ . Her logger søker seg inn på https://attest.politi.no/  og går til
        elektronisk søknad om politiattest

03.   Søker fyller ut og laster opp «Bekreftelse på formål med politiattest» sendt fra Tromsø Turnforening og sender søknad.


Når svar på søknad ankommer søker fra Politiet, fremvises denne for Tromsø Turnforening ved Trenerkoordinator umiddelbart for gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest